درخواست تصحیح مجدد


درخواست تصحیح مجدد  ( EOR   ( Enquiry on Results Request

داوطلبان گرامی در صورت عدم رضایت از نتیجه خود در آزمون، می توانند حداکثر تا 6 هفته بعد از تاریخ آزمون درخواست خود مبنی بر تصحیح مجدد کلی و یا بخشی از آزمون را از طریق حساب کاربری خود در سایت https://book.ielts.idp.com/account/signin  درخواست نمایند. 

ابتدا وارد حساب کاربری خود در سایت IDP  شده و در بخش My tests به قسمت Request Remark مراجعه نموده و فرم موجود را تکمیل نمایید.

هزینه درخواست تصحیح مجدد   59,500,000  ریال  می باشد که هنگام ثبت درخواست اعتراض دریافت خواهد شد.

پس از تصحیح مجدد، درصورت وارد بودن اعتراض و احراز بروز خطا در نمره دهی که منجر به افزایش نمره داوطلب در هر بخشی شود، کل وجه هزینه اعتراض به داوطلب مسترد می شود و برای ایشان کارنامه جدید صادر خواهد شد.

بایستی اصل کارنامه داوطلب تا مشخص شدن نتیجه بررسی مجدد، نزد مرکز آزمون بماند، جهت ثبت اعتراض به نمره چنانچه کارنامه کاغذی خود را دریافت نموده اید ، اصل کارنامه را به همراه فیش واریزی برای دفتر موسسه ارسال نمایید و در صورتیکه اصل کارنامه خود را دریافت نکرده اید، لطفا تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل eor@ieltsadd.ir ارسال نمایید.

توجه داشته باشید درفاصله زمانی ثبت درخواست اعتراض تا دریافت نتیجه، امکان درخواست صدور و ارسال کارنامه اضافی وجود ندارد.

بررسی اعتراض ها توسط IDP انجام شده و اعلام نتیجه با توجه به درخواست اعتراض داوطلب بر روی تعداد بخش های آزمون ممکن است بین  3 تا 21 روز  از ثبت درخواست تصحیح مجدد به طول انجامد.

 

شماره کارت بانکی نزد بانک ایران زمین به نام موسسه: (آموزش عالی آزاد عصر دین و دانش تهران) -     5057858800008973

Important Details:

 

1. Enquiry on Results are to be requested no later than 6 weeks after the sitting of the L, W, R test.

2. Payment is to be made in full before remarking will commence.

3. Test takers must forfeit their original TRF during this process.

4. You can request all components from one test sitting to be remarked.

5. If any component is remarked higher than the original score you will receive:

––A full refund

––A reprinted TRF

 

Results:

 

The release of your results usually ranges from 3 to 21 days depending on several factors including the number of

components requested to be remarked. If you have not received a response after 28 days, please contact your test centre.