ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام May 14 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/25 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 14 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/02/25 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 16 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/27 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 21 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 21 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - May 21 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/03/01 Mashhad ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - May 21 , 2020 - General جنرال 1399/03/01 Mashhad ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 23 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/03 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 23 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/03 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 28 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/08 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 28 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/08 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 30 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 30 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - May 30 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/03/10 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - May 30 , 2020 - General جنرال 1399/03/10 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام June 04 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/15 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام June 04 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/15 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام June 06 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/17 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 11 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/22 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 11 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/22 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - June 11 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/03/22 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - June 11 , 2020 - General جنرال 1399/03/22 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 13 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 13 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 18 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/29 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 20 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/31 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 20 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/31 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - June 20 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/03/31 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - June 20 , 2020 - General جنرال 1399/03/31 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 25 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/05 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 25 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/04/05 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 27 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/07 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 27 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/04/07 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 02 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/12 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 04 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/14 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 04 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/04/14 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 09 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/19 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 11 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/21 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 11 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/04/21 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - July 11 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/04/21 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - July 11 , 2020 - General جنرال 1399/04/21 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 16 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/26 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 16 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/04/26 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 18 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/28 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 23 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/05/02 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 25 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/05/04 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 25 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/05/04 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - July 25 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/05/04 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - July 25 , 2020 - General جنرال 1399/05/04 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 30 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/05/09 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 30 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/05/09 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 06 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/05/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 08 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/05/18 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 08 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/05/18 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - August 08 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/05/18 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - August 08 , 2020 - General جنرال 1399/05/18 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 22 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/06/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 22 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/06/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - August 22 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/06/01 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - August 22 , 2020 - General جنرال 1399/06/01 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 05 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/06/15 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 12 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/06/22 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 12 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/06/22 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 17 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/06/27 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 17 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/06/27 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - September 17 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/06/27 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - September 17 , 2020 - General جنرال 1399/06/27 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 26 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/07/05 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 26 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/07/05 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - September 26 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/07/05 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - September 26 , 2020 - General جنرال 1399/07/05 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 22 خرداد ماه 1399 (June-11-2020)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 22 خرداد  ماه 1399 (June-11-2020)...
۱۳۹۹/۰۳/۱۳
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی IELTS Mock
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد