ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام February 06 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 06 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/11/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - February 06 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/11/18 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - February 06 , 2021 - General جنرال 1399/11/18 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 13 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/25 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 15/02/2021 - CD IELTS آکادمیک 1399/11/27 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 20 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 22/02/2021 - CD IELTS آکادمیک 1399/12/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 25 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 25 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/12/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - February 25 2021 - Academic آکادمیک 1399/12/07 Sari ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - February 25 , 2021 - General جنرال 1399/12/07 Sari ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام February 27 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام March 04 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/14 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده March 13 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/23 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده March 13 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/12/23 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده Mashhad - March 13 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/12/23 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 13 , 2021 - General جنرال 1399/12/23 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 27 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/01/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 27 , 2021 - General - Tehran جنرال 1400/01/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده April 10 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/01/21 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 10 , 2021 - General - Tehran جنرال 1400/01/21 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده April 17 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/01/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 17 , 2021 - General - Tehran جنرال 1400/01/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - April 17 , 2021 - Academic آکادمیک 1400/01/28 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - April 17 , 2021 - General جنرال 1400/01/28 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده April 24 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/02/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 24 , 2021 - General - Tehran جنرال 1400/02/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - April 24 , 2021 - Academic آکادمیک 1400/02/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - April 24 , 2021 - General جنرال 1400/02/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 29 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/02/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 29 , 2021 - General - Tehran جنرال 1400/02/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 08 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/02/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - May 20 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/02/30 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 20 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/02/30 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 20 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/02/30 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - May 20 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/02/30 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 22 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/03/01 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 29 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/03/08 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 29 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/03/08 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - May 29 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/03/08 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - May 29 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/03/08 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 05 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/03/15 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 12 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/03/22 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 12 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/03/22 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 17 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/03/27 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 19 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/03/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 19 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/03/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 01 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/04/10 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 10 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/04/19 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 10 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/04/19 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 17 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/04/26 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 24 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/05/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 24 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/05/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون اصلی
راهنمای آزمون شفاهی محدوه زمانی آزمون شفاهی : آزمون شفاهی قبل از آزمون کتبی...
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی (IELTS Mock (Paper-Based
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد