ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام May 07 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/02/17 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 12 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/02/22 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 12 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/02/22 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - May 12 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/02/22 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - May 12 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/02/22 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 16/05/2022 - CD IELTS آکادمیک 1401/02/26 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 21 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/02/31 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 23/05/2022 - CD IELTS آکادمیک 1401/03/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 28 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/03/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام May 28 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/03/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - May 28 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/03/07 Sari ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - May 28 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/03/07 Sari ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Isfahan - May 28 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/03/07 Isfahan ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Isfahan - May 28 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/03/07 Isfahan ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده June 04 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/03/14 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 11 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/03/21 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 11 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/03/21 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - June 11 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/03/21 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Tabriz - June 11 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/03/21 تبریز ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - June 11 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/03/21 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Tabriz - June 11 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/03/21 تبریز ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 16 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/03/26 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 25 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/04/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 25 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/04/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - June 25 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/04/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - June 25 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/04/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Isfahan - June 25 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/04/04 اصفهان ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Isfahan - June 25 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/04/04 اصفهان ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 07 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/04/16 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 09 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/04/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 09 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/04/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - July 09 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/04/18 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - July 09 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/04/18 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 16 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/04/25 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Tabriz - July 16 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/04/25 تبریز ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 23 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/05/01 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 23 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/05/01 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 06 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/05/15 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 11 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/05/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 11 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/05/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - August 11 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/05/20 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - August 11 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/05/20 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Isfahan - August 11 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/05/20 اصفهان ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Isfahan - August 11 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/05/20 اصفهان ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 20 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/05/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 20 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/05/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 27 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/06/05 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 03, 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/06/12 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 03, 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/06/12 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhadi - September 03, 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/06/12 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - September 03, 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/06/12 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Tabriz - September 03, 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/06/12 تبریز ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Tabriz - September 03, 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/06/12 تبریز ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 10, 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/06/19 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Isfahan - September 10 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/06/19 اصفهان ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 15, 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/06/24 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 24, 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1401/07/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 24, 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1401/07/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 08 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/07/16 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 08 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1401/07/16 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Isfahan - October 13 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1401/07/21 اصفهان ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون اصلی
راهنمای آزمون شفاهی محدوه زمانی آزمون شفاهی : آزمون شفاهی قبل از آزمون کتبی...
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی (IELTS Mock (Paper-Based
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد