درباره آزمون آزمایشی

ثبت نام در آزمون

آزمایشی جنرال
آزمایشی آکادمیک
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام October 01, 2021 - Mock Academic (version 15 - PB) AC آزمایشی 1400/07/09 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 01, 2021 - Mock General (version 15 - PB) GT آزمایشی 1400/07/09 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 08, 2021 - Mock Academic (version 16 - PB) AC آزمایشی 1400/07/16 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 08, 2021 - Mock General (version 16 - PB) GT آزمایشی 1400/07/16 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - October 08, 2021 - Mock Academic (version 15 - PB) AC آزمایشی 1400/07/16 مشهد ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - October 08, 2021 - Mock General (version 15 - PB) GT آزمایشی 1400/07/16 مشهد ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 15, 2021 - Mock Academic (version 17 - PB) AC آزمایشی 1400/07/23 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 15, 2021 - Mock General (version 17 - PB) GT آزمایشی 1400/07/23 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - October 16, 2021 - Mock Academic (version 15 - PB) AC آزمایشی 1400/07/24 ساری ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - October 16, 2021 - Mock General (version 15 - PB) GT آزمایشی 1400/07/24 ساری ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 21, 2021 - Mock Academic (version 18 - PB) AC آزمایشی 1400/07/29 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 21, 2021 - Mock General (version 18 - PB) GT آزمایشی 1400/07/29 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 22, 2021 - Mock Academic (version 18 - PB) AC آزمایشی 1400/07/30 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 22, 2021 - Mock General (version 18 - PB) GT آزمایشی 1400/07/30 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Tabriz - October 22, 2021 - Mock Academic (version 18 - PB) AC آزمایشی 1400/07/30 تبریز ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Tabriz - October 22, 2021 - Mock General (version 18 - PB) GT آزمایشی 1400/07/30 تبریز ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده October 28, 2021 - Mock Academic (version 19 - PB) AC آزمایشی 1400/08/06 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده October 28, 2021 - Mock General (version 19 - PB) GT آزمایشی 1400/08/06 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده October 29, 2021 - Mock Academic (version 19 - PB) AC آزمایشی 1400/08/07 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده October 29, 2021 - Mock General (version 19 - PB) GT آزمایشی 1400/08/07 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 04, 2021 - Mock Academic (version 11 - PB) AC آزمایشی 1400/08/13 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 04, 2021 - Mock General (version 11 - PB) GT آزمایشی 1400/08/13 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 05, 2021 - Mock Academic (version 11 - PB) AC آزمایشی 1400/08/14 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده Mashhad - November 05, 2021 - Mock Academic (version 19 - PB) AC آزمایشی 1400/08/14 مشهد ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 05, 2021 - Mock General (version 11 - PB) GT آزمایشی 1400/08/14 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mashhad - November 05, 2021 - Mock General (version 19 - PB) GT آزمایشی 1400/08/14 مشهد ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 12, 2021 - Mock Academic (version 12 - PB) AC آزمایشی 1400/08/21 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 12, 2021 - Mock General (version 12 - PB) GT آزمایشی 1400/08/21 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده Sari - November 13, 2021 - Mock Academic (version 11 - PB) AC آزمایشی 1400/08/22 ساری ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Sari - November 13, 2021 - Mock General (version 11 - PB) GT آزمایشی 1400/08/22 ساری ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 18, 2021 - Mock Academic (version 13 - PB) AC آزمایشی 1400/08/27 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 18, 2021 - Mock General (version 13 - PB) GT آزمایشی 1400/08/27 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 19, 2021 - Mock Academic (version 13 - PB) AC آزمایشی 1400/08/28 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 19, 2021 - Mock General (version 13 - PB) GT آزمایشی 1400/08/28 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 26, 2021 - Mock Academic (version 14 - PB) AC آزمایشی 1400/09/05 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 26, 2021 - Mock General (version 14 - PB) GT آزمایشی 1400/09/05 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده December 03, 2021 - Mock Academic (version 15 - PB) AC آزمایشی 1400/09/12 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون December 03, 2021 - Mock General (version 15 - PB) GT آزمایشی 1400/09/12 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mashhad - December 03, 2021 - Mock Academic (version 12 - PB) AC آزمایشی 1400/09/12 مشهد ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mashhad - December 03, 2021 - Mock General (version 12 - PB) GT آزمایشی 1400/09/12 مشهد ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده December 10, 2021 - Mock Academic (version 16 - PB) AC آزمایشی 1400/09/19 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون December 10, 2021 - Mock General (version 16 - PB) GT آزمایشی 1400/09/19 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده December 17, 2021 - Mock Academic (version 17 - PB) AC آزمایشی 1400/09/26 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون December 17, 2021 - Mock General (version 17 - PB) GT آزمایشی 1400/09/26 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون December 24, 2021 - Mock Academic (version 18 - PB) AC آزمایشی 1400/10/03 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون December 24, 2021 - Mock General (version 18 - PB) GT آزمایشی 1400/10/03 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون December 31, 2021 - Mock Academic (version 19 - PB) AC آزمایشی 1400/10/10 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون December 31, 2021 - Mock General (version 19 - PB) GT آزمایشی 1400/10/10 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون January 07, 2022 - Mock Academic (version 11 - PB) AC آزمایشی 1400/10/17 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون January 07, 2022 - Mock General (version 11 - PB) GT آزمایشی 1400/10/17 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون January 14, 2022 - Mock Academic (version 12 - PB) AC آزمایشی 1400/10/24 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون January 14, 2022 - Mock General (version 12 - PB) GT آزمایشی 1400/10/24 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون January 21, 2022 - Mock Academic (version 13 - PB) AC آزمایشی 1400/11/01 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون January 21, 2022 - Mock General (version 13 - PB) GT آزمایشی 1400/11/01 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون January 28, 2022 - Mock Academic (version 14 - PB) AC آزمایشی 1400/11/08 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون January 28, 2022 - Mock General (version 14 - PB) GT آزمایشی 1400/11/08 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون February 04, 2022 - Mock Academic (version 15 - PB) AC آزمایشی 1400/11/15 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون February 04, 2022 - Mock General (version 15 - PB) GT آزمایشی 1400/11/15 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون February 11, 2022 - Mock Academic (version 16 - PB) AC آزمایشی 1400/11/22 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون February 11, 2022 - Mock General (version 16 - PB) GT آزمایشی 1400/11/22 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون February 18, 2022 - Mock Academic (version 17 - PB) AC آزمایشی 1400/11/29 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون February 18, 2022 - Mock General (version 17 - PB) GT آزمایشی 1400/11/29 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون February 25, 2022 - Mock Academic (version 18 - PB) AC آزمایشی 1400/12/06 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون February 25, 2022 - Mock General (version 18 - PB) GT آزمایشی 1400/12/06 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون March 04, 2022 - Mock Academic (version 19 - PB) AC آزمایشی 1400/12/13 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون March 04, 2022 - Mock General (version 19 - PB) GT آزمایشی 1400/12/13 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون March 11, 2022 - Mock Academic (version 11 - PB) AC آزمایشی 1400/12/20 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون March 11, 2022 - Mock General (version 11 - PB) GT آزمایشی 1400/12/20 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون اصلی
راهنمای آزمون شفاهی محدوه زمانی آزمون شفاهی : آزمون شفاهی قبل از آزمون کتبی...
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی (IELTS Mock (Paper-Based
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد