درباره آزمون آزمایشی

ثبت نام در آزمون

آزمایشی جنرال
آزمایشی آکادمیک
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 09:00 AM - version 11) - Nov 12, 2023 آزمایشی 1402/08/21 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 09:00 AM - version 11) - Nov 12, 2023 آزمایشی 1402/08/21 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 02:00 PM - version 11) - Nov 12, 2023 آزمایشی 1402/08/21 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 02:00 PM - version 11) - Nov 12, 2023 آزمایشی 1402/08/21 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 09:00 AM - version 11) - Nov 13, 2023 آزمایشی 1402/08/22 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 09:00 AM - version 11) - Nov 13, 2023 آزمایشی 1402/08/22 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 02:00 PM - version 11) - Nov 13, 2023 آزمایشی 1402/08/22 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 02:00 PM - version 11) - Nov 13, 2023 آزمایشی 1402/08/22 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 09:00 AM - version 11) - Nov 15, 2023 آزمایشی 1402/08/24 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 09:00 AM - version 11) - Nov 15, 2023 آزمایشی 1402/08/24 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 02:00 PM - version 11) - Nov 15, 2023 آزمایشی 1402/08/24 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 02:00 PM - version 11) - Nov 15, 2023 آزمایشی 1402/08/24 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 09:00 AM - version 11) - Nov 16, 2023 آزمایشی 1402/08/25 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 09:00 AM - version 11) - Nov 16, 2023 آزمایشی 1402/08/25 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 02:00 PM - version 11) - Nov 16, 2023 آزمایشی 1402/08/25 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 02:00 PM - version 11) - Nov 16, 2023 آزمایشی 1402/08/25 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mock Academic (PB - version 14) - Nov 17, 2023 آزمایشی 1402/08/26 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mock General (PB - version 14) - Nov 17, 2023 آزمایشی 1402/08/26 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 09:00 AM - version 11) - Nov 22, 2023 آزمایشی 1402/09/01 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 09:00 AM - version 11) - Nov 22, 2023 آزمایشی 1402/09/01 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 02:00 PM - version 11) - Nov 22, 2023 آزمایشی 1402/09/01 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 02:00 PM - version 11) - Nov 22, 2023 آزمایشی 1402/09/01 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 09:00 AM - version 11) - Nov 23, 2023 آزمایشی 1402/09/02 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 09:00 AM - version 11) - Nov 23, 2023 آزمایشی 1402/09/02 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (Academic 02:00 PM - version 11) - Nov 23, 2023 آزمایشی 1402/09/02 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام CD IELTS Mock (General 02:00 PM - version 11) - Nov 23, 2023 آزمایشی 1402/09/02 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mock Academic (PB - version 15) - Nov 24, 2023 آزمایشی 1402/09/03 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mock General (PB - version 15) - Nov 24, 2023 آزمایشی 1402/09/03 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Computer Mock (Academic 09:00 AM - version 13) - Nov 29, 2023 آزمایشی 1402/09/08 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Computer Mock (General 09:00 AM - version 13) - Nov 29, 2023 آزمایشی 1402/09/08 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Computer Mock (Academic 02:00 PM - version 13) - Nov 29, 2023 آزمایشی 1402/09/08 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Computer Mock (General 02:00 PM - version 13) - Nov 29, 2023 آزمایشی 1402/09/08 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Computer Mock (Academic 09:00 AM - version 13) - Nov 30, 2023 آزمایشی 1402/09/09 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Computer Mock (General 09:00 AM - version 13) - Nov 30, 2023 آزمایشی 1402/09/09 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Computer Mock (Academic 02:00 PM - version 13) - Nov 30, 2023 آزمایشی 1402/09/09 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Computer Mock (General 02:00 PM - version 13) - Nov 30, 2023 آزمایشی 1402/09/09 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Paper Mock (Academic - version 16) - Dec 01, 2023 آزمایشی 1402/09/10 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام IELTS On Paper Mock (General - version 16) - Dec 01, 2023 آزمایشی 1402/09/10 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 10:00 AM - version 13) - Dec 06, 2023 آزمایشی 1402/09/15 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 10:00 AM - version 13) - Dec 06, 2023 آزمایشی 1402/09/15 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 02:00 PM - version 13) - Dec 06, 2023 آزمایشی 1402/09/15 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 02:00 PM - version 13) - Dec 06, 2023 آزمایشی 1402/09/15 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 10:00 AM - version 13) - Dec 07, 2023 آزمایشی 1402/09/16 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 10:00 AM - version 13) - Dec 07, 2023 آزمایشی 1402/09/16 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 02:00 PM - version 13) - Dec 07, 2023 آزمایشی 1402/09/16 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 02:00 PM - version 13) - Dec 07, 2023 آزمایشی 1402/09/16 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون IELTS On Paper Mock (Academic - version 17) - Dec 08, 2023 آزمایشی 1402/09/17 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون IELTS On Paper Mock (General - version 17) - Dec 08, 2023 آزمایشی 1402/09/17 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 10:00 AM - version 13) - Dec 09, 2023 آزمایشی 1402/09/18 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 10:00 AM - version 13) - Dec 09, 2023 آزمایشی 1402/09/18 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 02:00 PM - version 13) - Dec 09, 2023 آزمایشی 1402/09/18 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 02:00 PM - version 13) - Dec 09, 2023 آزمایشی 1402/09/18 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 10:00 AM - version 13) - Dec 10, 2023 آزمایشی 1402/09/19 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 10:00 AM - version 13) - Dec 09, 2023 آزمایشی 1402/09/19 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 AM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 02:00 PM - version 13) - Dec 09, 2023 آزمایشی 1402/09/19 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 02:00 PM - version 13) - Dec 09, 2023 آزمایشی 1402/09/19 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 10:00 AM - version 13) - Dec 11, 2023 آزمایشی 1402/09/20 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 10:00 AM - version 13) - Dec 11, 2023 آزمایشی 1402/09/20 تهران - کامپیوتری (Morning 10:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (General 02:00 PM - version 13) - Dec 11, 2023 آزمایشی 1402/09/20 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Mock Test - IELTS On Computer (Academic 02:00 PM - version 13) - Dec 11, 2023 آزمایشی 1402/09/20 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون IELTS On Paper Mock (Academic - version 18) - Dec 15, 2023 آزمایشی 1402/09/24 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون IELTS On Paper Mock (General - version 18) - Dec 15, 2023 آزمایشی 1402/09/24 تهران - کاغذی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون اصلی
راهنمای آزمون شفاهی محدوه زمانی آزمون شفاهی : آزمون شفاهی قبل از آزمون کتبی...
۱۴۰۲/۰۵/۲۸
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی (IELTS Mock (Paper-Based
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۴۰۲/۰۵/۲۸

آخرین مقالات

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد